WP Admin Bar Effect

Add slide effect to admin bar for show & hide with mouse hover


Sergio ( kallookoo ) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 5 năm trước