WP Custom Widget area

A very simple way to create a custom widget area, sidebars and menu locations for…


Kishor Khambu 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.27 Đã cập nhật 7 năm trước