WP Custom Widget area

A very simple way to create a custom widget area, sidebars and menu locations for…


Kishor Khambu 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.19 Đã cập nhật 4 năm trước

Widget Areas

Create unlimited widget areas that you can display above and/or below posts & post types…


Widget Options Team 2,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 1 năm trước