WP Custom Post Template

This plugin lets you add the custom post templates in your Wordpress custom post type.…


Dotsquares 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.27 Đã cập nhật 7 năm trước

WP Custom Post Template Redux

This plugin lets you add the custom post templates in your Wordpress custom post type.…


Morgan and Morgan (and work from the original forked plugin by dotsquares.com) 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.30 Đã cập nhật 7 năm trước