Woocommerce Custom Tabs

Custom product tab pages can be added to WooCommerce products using this plugin.


WebshopLogic 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Ultimate Product Tab

This plugin will enable an awesome wc ultimate custom product tab.


Md. Shiddikur Rahman 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.28 Đã cập nhật 6 năm trước