Post Snippets

Create custom shortcodes and reusable content and insert them in into your posts and pages.


wpexpertsio 40,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Dessky Snippets

Add your custom PHP snippet from WordPress admin.


Dessky Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.3 Đã cập nhật 2 tháng trước