AgentPress Permissions

Adds custom capabilities for AgentPress Listings so you can control which roles can add/edit/publish listings…


Nick Ciske (ThoughtRefinery) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.31 Đã cập nhật 8 năm trước