Templatify

This plugin adds Page Templates feature to Posts and Custom Post Types. No settings needed.


Marco Canestrari 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.27 Đã cập nhật 7 năm trước