Intuitive Custom Post Order

Intuitively, order items( Posts, Pages, Custom Post Types, Custom Taxonomies, Sites ) using a drag…


hijiri 400.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.10 Đã cập nhật 1 năm trước

All Round Order

Order all items(Pages, Posts, Custom Post Types and attachments) easily with a drag and drop…


Eric So 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.0 Đã cập nhật 8 năm trước