WP Custom Post RSS Feed

Plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post.


NetAttingo Technologies 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.28 Đã cập nhật 8 năm trước

Posts RSS Feeds

This plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post type.


cynob Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước