WP Custom Post RSS Feed

Plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post.


NetAttingo Technologies 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.26 Đã cập nhật 7 năm trước

Posts RSS Feeds

This plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post type.


cynob Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước