Custom css-js-php

Custom CSS-JS-PHP is a very innovative idea to keep seperate your custom code from plugins…


flippercode 7,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

Plugin Name: Custom PHP Codes

Executes custom php codes in wordpress posts and widgets and logs any new custom php…


SPcits - spcits.com Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 3 năm trước