Permalink Manager Lite

Permalink Manager lets you customize the complete URL addresses of your posts, pages, custom post…


Maciej Bis 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Custom Permalink Editor

Set Custom Permalink Editor on a per-post, per-tag per-page, and per-category basis.


Team KCG 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.8 Đã cập nhật 2 năm trước