Permalink Manager Lite

Permalink Manager lets you customize the complete URL addresses of your posts, pages, custom post…


Maciej Bis 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Custom Permalink Editor

Set Custom Permalink Editor on a per-post, per-tag per-page, and per-category basis.


Team KCG 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước