Permalink Manager Lite

Permalink Manager improves the built-in permalink settings and allows you to change the URLs of…


Maciej Bis 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.0 Đã cập nhật 3 tuần trước

Custom Permalink Editor

Set Custom Permalink Editor on a per-post, per-tag per-page, and per-category basis.


Team KCG 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tuần trước