Pojo Custom Fonts

Pojo Custom Fonts allows you to add as many custom fonts as you need to…


Pojo Team 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tháng trước

Tifinagh

This plugin allows you to create your website in Tifinagh with various fonts, you can…


Human Eye 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 9 năm trước

Custom Fonts For Beaver Builder

A simple solution for self-hosted custom fonts with Beaver Builder. https://www.youtube.com/watch?v=UU6IYikNPuI


Louis Reingold 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước