Prevent XSS Vulnerability

This plugin provides the functionality for Reflected XSS and Self-XSS.


Sami Ahmed Siddiqui 7.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 2 năm trước