Disable Updates

Disables the WordPress update checking and notification system.


Johan van der Wijk 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Disable All Update Notifications

Disables WordPress core update notification and plugins update notification update checks and notifications.


Prem Tiwari 2,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Custom WP Update Message

Customize and control the WordPress update message in the dashboard.


Computer Courage 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 10 tháng trước