Better Anchor Links

Creates anchor links to heading tags in the content and displays automatically at the top…


Luděk Melichar 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Add Anchor Links

Creates anchor links to heading tags in the content of selected posts, just like Github…


Karolína Vyskočilová 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 10 tháng trước

Auto Anchor List

Creates anchor links to heading tags in the content and displays automatically at the top…


MindWireMedia 70+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 14 năm trước

Content Links Modifier

Use Content Links Modifier plugin and automatically add link target=“_blank” to open content links in…


AWD Team 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 8 năm trước