Add Anchor Links

Creates anchor links to heading tags in the content of selected posts, just like Github…


Karolína Vyskočilová 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Better Anchor Links

Creates anchor links to heading tags in the content and displays automatically at the top…


Luděk Melichar 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.38 Đã cập nhật 9 năm trước

Auto Anchor List

Creates anchor links to heading tags in the content and displays automatically at the top…


MindWireMedia 60+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 14 năm trước

Content Links Modifier

Use Content Links Modifier plugin and automatically add link target=“_blank” to open content links in…


AWD Team 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 9 năm trước