Remember CF7 Entries

This plugin is used to remember the contactform7 form field entries.


Softound Solutions 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.25 Đã cập nhật 5 năm trước

CF7 Mailgun Domain Validation

Allows email addresses using your site’s Mailgun domain to pass Contact Form 7’s form validation…


AndrewRMinion Design Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.0 Đã cập nhật 11 tháng trước

ContactForm7jLocator

This plugin integrates the jLocator script into a ContactForm7 form.


Daniel Schmitzer Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.19 Đã cập nhật 4 năm trước