Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 6 ngày trước

Calculated Fields Form

Calculated Fields Form allows you to create both simple and rich forms, quickly like a…


CodePeople 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 21 giờ trước

Visual Form Builder

Build beautiful, fully functional contact forms in only a few minutes without writing PHP, CSS,…


Matthew Muro 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước