Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 tuần trước

Calculated Fields Form

Calculated Fields Form allows you to create both simple and rich forms, quickly like a…


CodePeople 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 1 tuần trước

Visual Form Builder

Build beautiful, fully functional contact forms in only a few minutes without writing PHP, CSS,…


Matthew Muro 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 2 năm trước