Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Visual Form Builder

Build beautiful, fully functional contact forms in only a few minutes without writing PHP, CSS,…


Matthew Muro 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.4 Đã cập nhật 10 tháng trước

Calculated Fields Form

Calculated Fields Form is a plugin for creating forms with dynamically calculated fields and display…


CodePeople 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 12 giờ trước

Custom Contact Forms

Build beautiful custom forms and manage submissions the WordPress way. View live previews of your…


Taylor Lovett 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.12 Đã cập nhật 3 năm trước