Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Visual Form Builder

Build beautiful, fully functional contact forms in only a few minutes without writing PHP, CSS,…


Matthew Muro 80,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Calculated Fields Form

Calculated Fields Form is a plugin for creating forms with dynamically calculated fields and display…


CodePeople 50,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.1 Đã cập nhật 5 ngày trước