CF7 Google Sheets Connector

License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Send your Contact Form 7 data directly to…


GSheetConnector 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 4 tuần trước

CF7 to Webhook

Use Contact Form 7 as a trigger to any webhook like Zapier!


Mário Valney, Vizir Software Studio 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 7 tháng trước