Mourning

Add black ribbon and grey out the website


Woodpeckerr 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Mourning

A simple plugin to Gray out website showing the black ribbon to show mourning for…


Chanon Srithongsook 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.26 Đã cập nhật 7 năm trước