AnyComment

AnyComment is blazing-fast commenting plugin based on React for WordPress.


Bologer 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Show Parent Comment

Add the parent comment to comments in the WP Admin area, in order to assist…


Stephen Cronin (Scratch99 Design) 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.33 Đã cập nhật 8 năm trước

The Final Word

Have the final word in a comment thread by marking a chosen comment as the…


Hugh Lashbrooke 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước