OT Admin Theme

OT WordPress Admin theme Plugin will give unlimited color for your WP admin area


Jobayer 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Better WP Admin Post List

Better WP Admin Post List adds color in WordPress Dashboard Posts & Pages based on…


BakemyWP 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.9 Đã cập nhật 1 năm trước