WP Libre Form

Use standard HTML5 markup to create fully functional forms for WordPress


@anttiviljami 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước

Sophi

WordPress VIP-compatible plugin for the Sophi.io Site Automation service.


10up Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 1 tuần trước