Tainacan

Tainacan is an open-source, powerful and flexible digital repository platform for WordPress.


Tainacan.org 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 1 tháng trước

Tainacan URL Metadata Type

An extra metadata type plugin for Tainacan, which allows creating metadata that displays an embed…


tainacan 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Tainacan Extra View Modes

A view modes plugin for Tainacan, which registers a list of 8 extra view modes…


tainacan 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.11 Đã cập nhật 3 năm trước

Culture Object

CultureObject is an open source WordPress plugin designed to help you put your museum object…


Liam Gladdy / Thirty8 Digital 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Semantic Shortcode

This plugin used for shortcode like Nút, Divider, Đánh dấu, Đầu trang, Biểu tượng, Hình…


Sachin Jadhav 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Douban Collections

Douban Collections provides a douban collections (books, movies, musics) page for WordPress.


Samson Wu 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 13 năm trước

Tizra Connect

Tizra Connect is a simple way to display Tizra-hosted publications in your WordPress site.


Slocum Studio Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước