Next Page, Not Next Post

Easily create navigation to sibling pages. Similar to next_post_link() and previous_post_link() but for pages.


Matt McInvale - BinaryM Inc. 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.27 Đã cập nhật 5 năm trước