Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 5 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Duplicate Page

Clone WordPress page, post, custom post types


Ninja Team 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Clone Posts

Easily clone (duplicate) Posts, Pages and Custom Post Types, including their custom fields (post_meta)


George Pattihis 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 6 tháng trước

Duplicate Pages, Posts and CPT

Duplicate pages, posts and custom post types with all their settings and contents with a…


WP Ninjas - Jonas Tietgen, Ferry Abt 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Quick Post Duplicator

Copy or Duplicate any post types, including pages, taxonomies & custom fields with a single…


Arul Prasad J 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 6 tháng trước

Duplicate Pages and Posts

This Plugin lets you duplicate posts, pages and every other custom post type. Duplicate Posts,…


Geek Code Lab 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 tháng trước