CKEditor for WordPress

This plugin replaces the default WordPress editor with CKEditor.


CKSource 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.19 Đã cập nhật 4 năm trước

Visual Editor For BBPress

Replaces bbPress default textarea with the much more advanced CKEditor.


Dylan Lea Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 11 tháng trước