Bg Bible References

…will highlight the Bible references with hyperlinks to the Bible and interpretation by the Holy…


VBog 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Daily Bible Verse

This plugin lets you add a Bible Verse of the Day widget to your WordPress…


Bibleverses.net 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

GodInterest Share Button

Add a "Share to Godinterest" Button to your site and get your visitors to start…


Dean Jones 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 8 năm trước