Generate Child Theme

Create child themes of any WordPress themes effortlessly with Generate Child Theme.


Catch Plugins 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Easy Theme Child

A fast and easy child theme generator in just one click.


Garvit Shrestha Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 2 năm trước