Generate Child Theme

Create child themes of any WordPress themes effortlessly with Generate Child Theme.


Catch Plugins 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 5 ngày trước

Easy Theme Child

A fast and easy child theme generator in just one click.


Garvit Shrestha Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.17 Đã cập nhật 4 năm trước