Generate Child Theme

Create child themes of any WordPress themes effortlessly with Generate Child Theme.


Catch Plugins 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Easy Theme Child

A fast and easy child theme generator in just one click.


Garvit Shrestha Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.10 Đã cập nhật 2 năm trước