GW CF7 Modal

Plugin to show Contact Form 7 in modal.


Darko Gerguric Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.7 Đã cập nhật 1 năm trước

RWIT Phone Formatter

Formats and validates the phone number based on a country


RWIT Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Data Tensai for Contact Form 7

Database management for Contact Form 7: Search, filter, sort, export and get useful reports. /***…


Kiboko Labs Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 tuần trước