WP jQuery Plus

Loads jQuery from a CDN using the exact version as your current WordPress install


Zach Schnackel 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.31 Đã cập nhật 6 năm trước

WP cdnjs

Integrates easily CSS and JavaScript Libraries hosted by CDNjs.com. Browse, select version and sub-assets to…


Mindshare Labs / ANAGR.AM 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.11 Đã cập nhật 2 năm trước

CDNJS for WordPress

Replace Javascript and CSS libraries on your WordPress site with CloudFlare's FREE CDN


iControlWP 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.18 Đã cập nhật 5 năm trước

WP CDNjs Reborn

Integrates easily CSS and JavaScript Libraries hosted by CDNjs.com. Browse, select version and sub-assets to…


Audioscavenger Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.14 Đã cập nhật 3 năm trước