No Category Base (WPML)

This plugin removes the mandatory 'Category Base' from your category permalinks. It's compatible with WPML.


Marios Alexandrou 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

WP Remove Category Base

Removes the category base slug from the category archive permalinks (URL's).


Ezra Verheijen 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.26 Đã cập nhật 5 năm trước