No Category Base (WPML)

This plugin removes the mandatory 'Category Base' from your category permalinks. It's compatible with WPML.


Marios Alexandrou 100,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Remove Category Base

Removes the category base slug from the category archive permalinks (URL's).


Ezra Verheijen 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.26 Đã cập nhật 5 năm trước