No Category Base (WPML)

This plugin removes the mandatory 'Category Base' from your category permalinks. It's compatible with WPML.


Marios Alexandrou 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

WP Remove Category Base

Removes the category base slug from the category archive permalinks (URL's).


Ezra Verheijen 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.29 Đã cập nhật 6 năm trước

Primary Cat

Set a primary category for your posts… and then do stuff with it. [primary-cat]


Bryan Hadaway Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tháng trước