No Category Base (WPML)

This plugin removes the mandatory 'Category Base' from your category permalinks. It's compatible with WPML.


Marios Alexandrou 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

No category parents

This plugin will completely remove the mandatory 'Category Base' and all the parents from your…


Sergio Milardovich 7.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.29 Đã cập nhật 5 năm trước