No Category Base (WPML)

This plugin removes the mandatory 'Category Base' from your category permalinks. It's compatible with WPML.


Marios Alexandrou 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

No category parents

This plugin will completely remove the mandatory 'Category Base' and all the parents from your…


Sergio Milardovich 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.35 Đã cập nhật 7 năm trước