Cool Media Filter

Adds the ability to use categories in the media library.


Subrata Sarkar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước

CodingDude Media Folders

With this plugin you can organize the Media library in folders or categories.


John Negoita (@codingdudecom) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 10 tháng trước