Jobs from Recruitee

Easily display published jobs from Recruitee anywhere with shortcode.


Pascal Jordin 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Te Recluta Trabajos

Muestra fácilmente los trabajos de Te Recluta en cualquier lugar con shortcodes.


Te Recluta Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.0 Đã cập nhật 1 năm trước