Card For GitHub

Add GitHub repository card into wordpress.


Neo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

QR-Code Bonus Card

generate QR-Code for Bonus Card. A simple and user-friendly digital bonus card system.


Ali Rahimi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Flair – Github

WordPress plugin to show Github profile summary through their API.


Manoj Kumar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

Alpona

Allows to create card on a page to display the information on your site.


Mazharul Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 2 năm trước

Plugin Information Card

This plugin adds the functionality to output information about plugins in the WordPress plugin directory.


Hiroaki Miyashita Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Axokey Gateway

Axokey Gateway for Woocommerce plugin


Axokey Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 2 năm trước