Op Custom API

The most powerful user, role, and capability management plugin for WordPress.


Maiuoc 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.36 Đã cập nhật 4 năm trước

CMC ROLE

Manages User Roles


Evans Edem Ladzagla Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 7 năm trước

Reset Roles and Capabilities

This plugin does only one thing: Reset Roles and Capabilities to WordPress defaults. Just install…


Francesco Taurino Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 3 tuần trước