Late Caching for Feeds

Implements a late caching mechanism for the built-in WordPress RSS parser.


Michael Uno (miunosoft) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 5 năm trước