Redis Object Cache

A persistent object cache backend powered by Redis®¹. Supports Predis, PhpRedis, Relay, replication, sentinels, clustering…


Till Krüss 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước