bxSlider for WordPress

This plugin will place bxSlider to your WordPress. You can change slide mode, size, speed,…


Kazuki Yanamoto 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

BX Slider by TRS

BX Slider by TRS is multipurpose slider with horizontal and vertical mode. This provides multiple…


alishanvr 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Bx Image slider

This plugin works with the bx slider


Anjit Vishwakarma 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước