bxSlider for WordPress

This plugin will place bxSlider to your WordPress. You can change slide mode, size, speed,…


Kazuki Yanamoto 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

BX Slider by TRS

BX Slider by TRS is multipurpose slider with horizontal and vertical mode. This provides multiple…


alishanvr 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Bx Image slider

This plugin works with the bx slider


Anjit Vishwakarma 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.29 Đã cập nhật 7 năm trước