OnionBuzz

Create BuzzFeed like quizzes on your WordPress website or blog.


Looks Awesome 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Ultimate Viral Quiz

Create awesome and viral quizzes on your WP site in frontend and backend, as Buzzfeed…


Hameha 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.16 Đã cập nhật 3 năm trước

NewsUp Quiz Embed

Embed your NewsUp.com quizzes on your wordpress site.


NewsUp 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.28 Đã cập nhật 6 năm trước

WP Capitalized Titles

WP Capitalized Titles by http://www.easyguidetowp.com/


Easy Guide To Wordpress 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước