GF to BF

Replace Your Google Fonts with Bunny Fonts in the HTML Language of your WordPress site.


Scriptosys Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước

BunnyFonts for Divi

Replaces Google Fonts with BunnyFonts to comply with GDPR regulations.


Saskia Teichmann Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.5 Đã cập nhật 2 tháng trước