Buddy Notification Bell

Buddy Notification Bell convert BuddyPress notification to BuddyPress Bell Notification. It shows all notification with…


buddydevelopers 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Simple Buddypress Notifications

Simple Buddypress Notifications allows sites using BuddyPress to have a notifications icon on the site.…


Mohit Agarwal 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

BP default user noifications

BP default user noifications allows you to change buddypress default notification for all users but…


Neumann S Valle Argueta 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước