BP Display Name

This Plugin allows BuddyPress and Wordpress users to change the "Display name publicly as" field…


ScenicJobs.com 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước

Rebrand BuddyBoss

BuddyBoss combines WPUltimo and Pabbly. Together, they allow you to create and manage your own…


RebrandPress 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước