WP-Polls

Adds an AJAX poll system to your WordPress blog. You can also easily add a…


Lester 'GaMerZ' Chan 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

WP Poll Survey & Voting Plugin

Poll Maker or WP Poll Survey & Voting Plugin offering facility of user poll, online…


Election Voting & Poll Maker Team 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP-Polls (with CubePoints)

WP-Polls (with CubePoints) is a modified version of [WP-Polls](http://wordpress.org/extend/plugins/wp-polls/ "WP-Polls") by Lester 'GaM …


Lester 'GaMerZ' Chan (Modified by the CubePoints Team) 10+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 12 năm trước

WP EASY POLL

With WP EASY POLL user could add ajax based voting poll system to wordpress driven…


Mushfiqul Hasan (Tuhin) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Simple Poll

The Simple Poll is a voting poll system into your post, pages and everywhere in…


Akash Mia Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

Poll And Vote System

Poll system in WordPress block enabled. Add a poll to post throw shortcode and get…


Azizul Hasan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 1 tháng trước