Elo Rating Shortcode

Add a Calculator for Elo Rating to your website with a simple shortcode.


Marcel Pol 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước