Botnet Attack Blocker

This plugin blocks distributed botnet brute-force attacks on your Wordpress installation.


Misha von Bennigsen 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 6 năm trước

CIDRAM

CIDRAM: A PHP-level CIDR/IP-based firewall solution.


Caleb Mazalevskis 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.0 Đã cập nhật 4 tuần trước

Easy Country Spam Blocker

Easy Country Spam Blocker is a simple plugin that blocks spam traffic from your website.


Medium Interactive, LLC 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 4 năm trước