Botnet Attack Blocker

This plugin blocks distributed botnet brute-force attacks on your WordPress installation.


Misha von Bennigsen 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 3 năm trước

CIDRAM

CIDRAM: A PHP-level CIDR/IP-based firewall solution.


Caleb Mazalevskis 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Easy Country Spam Blocker

Easy Country Spam Blocker is a simple plugin that blocks spam traffic from your website.


Medium Interactive, LLC 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước