Botnet Attack Blocker

This plugin blocks distributed botnet brute-force attacks on your WordPress installation.


Misha von Bennigsen 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.19 Đã cập nhật 4 năm trước

CIDRAM

CIDRAM: A PHP-level CIDR/IP-based firewall solution.


Caleb Mazalevskis 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Easy Country Spam Blocker

Easy Country Spam Blocker is a simple plugin that blocks spam traffic from your website.


Medium Interactive, LLC 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 8 tháng trước