Organic Widget Area Block

The Widget Area Block allows for multiple custom Widget Areas to be created on any…


Organic Themes 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Algori Social Share Buttons

Algori Social Share Buttons is a Gutenberg Block Plugin that enables you add Social Media…


Kevin Bazira 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 11 tháng trước

Block Pattern Builder

Create custom block patterns from the WordPress admin. No coding required.


Justin Tadlock 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.12 Đã cập nhật 3 năm trước

MathML Block

A MathML block for the WordPress block editor (Gutenberg).


adamsilverstein 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Algori 360 Video

Algori 360 Video is a Gutenberg Block Plugin that enables you add interactive 360° videos…


Kevin Bazira 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 11 tháng trước

Fullscreen mode B gone

Finally get rid of that pesty fullscreen mode that you need to toggle every time…


Jonk @ Follow me Darling 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 7 tháng trước

Guten Free Options

Gutenberg Free Options for your WordPressed Burger err I mean Editor


Tony Hayes 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.19 Đã cập nhật 4 năm trước