Bing Maps for WordPress

Bing Maps for WordPress allows you to place either a static or dynamic Bing map…


Rich Gubby 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước

TCBD Google Map

This plugin will enable Awesome Google map in your Wordpress theme.


Md Touhidul Sadeek 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 5 năm trước