Embed Bible Passages

This plugin has been replaced by the Bible Reading Plans plugin (https://wordpress.org/plugins/bible-reading-plans/), which contains more…


M.D. Green 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.8 Đã cập nhật 8 tháng trước

Bible Reading Plans

Provides the ability to embed Bible Reading Plans into a post or page using a…


M.D. Green 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 4 tuần trước