Admin Bar Fix

Fix the broken layout when too many items are displayed in your admin bar, remove…


KubiQ 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Better WP Admin Bar

A tiny plugin to improve the UX of the WordPress admin bar.


Dalton Walsh 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 7 tháng trước